Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
 
Milyonesnaf.com olarak birinci önceliğimiz kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğidir.  Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.  Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Milyonesnaf.com tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebebi, kişisel verilerin 3.kişilere aktarılması ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Amacı
Milyonesnaf.com kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen;
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  •  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanarak amacına uygun bir şekilde toplamaktadır.
Kişisel verileriniz sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden, internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.
 
     •  Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

     •  Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

     •  Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

     •  Faturalandırma  süreçlerinin yürütülmesi,

     •  Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,

     •  İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

     •  Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

     •  Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi   tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve   hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

      •  Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,

      •  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

      •  İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,

      •  Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

       •  Açık rızanızın bulunması halinde, Milyonesnaf.com ile ilgili gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,

      •  Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

      •  Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,

      •  Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

      •  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

      •  Milyonesnaf.com platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

      •  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

      •  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

      •  Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.
 
Bilgilerin Korunması
Bu sitede, ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Sitemize üyelik, talep ve şikayetlerinizi iletme veya bilgi güncelleme amacıyla girdiğiniz bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 
SİTEMİZDE TANIMLAMA BİLGİSİ (ÇEREZ VB.) UYGULAMASI
Milyonesnaf.com sitemizde çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.
Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini, genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve  mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.
Sitemizi kullanan ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini kabul etmiş sayılırlar.
Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler.
 
KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI
 
Milyonesnaf.com kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız’ da belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde şirketimiz tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.
 
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
·       Kanun, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,
·       Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
·       Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
 
Şirketimize başvurarak;
 
•  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•  İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•  Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•  KVKK' da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•  Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•  İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•  Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
İLETİŞİM
Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, destek@milyonesnaf.com üzerinden bize iletebilirsiniz.
 
AYDINLATMA METNİ HAKKINDA
Milyonesnaf.com işbu  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.